Audit: Co to je audit? Kdo, kdy a proč audit provádí?

Audit je systematický proces prověřování, hodnocení a ověřování účetních záznamů, finančních transakcí nebo procesů v organizaci. Znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů nezávislou osobou.

Cílem auditu je zajistit, že účetní záznamy a finanční operace jsou v souladu s platnými právními předpisy a interními postupy a kontrolami. Může být prováděn interně v rámci organizace nebo externě nezávislými profesionály. Osoba provádějící audit se nazývá auditor.

Audit hraje klíčovou roli v dodávání důvěryhodných informací o finančním stavu a výkonnosti organizace a je důležitým nástrojem pro ochranu zájmů vlastníků, věřitelů, investorů a dalších stakeholderů. Poskytuje transparentnost a spolehlivost v účetnictví a financích organizace, což je klíčové pro správné rozhodování a řízení podnikání. U velkých firem běžně probíhá audit jednou ročně.

Externí a interní audit

Externí audit se obvykle provádí auditorskou firmou (Big Four) nezávislou na organizaci, která prověřuje finanční zprávy a účetní záznamy společnosti a poskytuje nezávislé stanovisko o jejich přesnosti a spolehlivosti.

Interní audit je proces prováděný interním oddělením auditu nebo auditními pracovníky v organizaci. Zaměřuje se na hodnocení a posilování interních kontrol, procesů a postupů.

Audit